PROJECTES Centre Residencial Acció Educativa ( CRAE)

Un centre residencial d’acció educativa (CRAE) és un servei que neix de la necessitat d’atendre a nens i joves menors d’edat tutelats per la DGAIA.( Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència)

Aquests projectes ofereixen a l’infant o adolescent un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats.

Als CRAE s’aplica la mesura d’acolliment simple en una institució i les persones poden accedir-hi per derivació de la DGAIA.

Actualment, la nostra entitat gestiona el següents CRAE

CRAE Llars Torre Vicens . Ubicat al municipi de Lleida (Segrià), al barri del Secà de Sant Pere. El projecte distribueix el grup en 4 llars i planteja l’acció educativa a partir de la creació d’un ambient familiar, l’establiment de vincles educatius estables, el grup d’iguals i la integració en l’entorn social i cultural de la ciutat de Lleida.

Un centre d’acció educativa de 32 places en el qual resideixen temporalment  infants i adolescents de 3 a 18 anys,  als quals se’ls aplica la mesura d’acolliment simple en institució, d’acord amb la proposta de mesura que consti en l’informe previ dels equips tècnics competents.

L’objectiu prioritari  és el de reproduir al màxim les condicions, l’ambient, el funcionament, el contingut i la forma del nucli familiar, per això es treballa amb elements facilitadors per tal que es doni un ambient acollidor: una educació multi-direccional, integral e  integradora.


CRAE Toni Inglès. Ubicat al barri de Sant Julià de Vilafranca del Penedès i ofereix 20  places   residencials d’acció educativa per a infants i adolescents d’entre 3 i 18 anys. El projecte de Centre es distribueix en 2 grups educatius diferenciats, i planteja l’acció educativa a partir de la creació d’un ambient familiar, l’establiment de vincles educatius estables, el grup d’iguals, i la integració en l’entorn social i cultural de la ciutat de Vilafranca del Penedès.

La  missió prioritària és garantir la protecció efectiva dels menors, alhora que se’ls facilita una resposta a les necessitats materials, físiques, afectives, psíquiques i socials, i reproduint el màxim possible les condicions  de   vida   d’una  família, amb  un  tracte  afectiu, un ambient acollidor  i  una  vida  quotidiana personalitzada que contribueixin al creixement harmònic i estable dels infants i adolescents.


CRAE Collbató. Situat a la localitat de Collbató al Baix Llobregat. La proposta d’ubicació al municipi de Collbató i de que disposi de 10 places sorgeix de la voluntat d’apostar per un model de recurs de dimensions reduïdes que pugui apropar-se el més possible a l’ambient familiar. La proximitat amb el veïnat, amb l’escola, amb les famílies dels altres nois/es, i amb l’entorn natural de la muntanya de Montserrat, significa per a aquest projecte la possibilitat d’arrelar-se a un lloc, i uns valors que volem treballar especialment amb els infants i adolescents que hi resideixin.

Treballem amb un equip de 9 educadors/es socials més una direcció i personal auxiliar de manteniment, on dia a dia acompanyem a quests joves a una integració social dins el territori i a un  acompanyament en el seu procés d’autonomia, tant a nivell formatiu, laboral i quotidià.

Desenvoluparem la nostra activitat per tal d’aconseguir assolir amb el jove les competències, que pel seu nivell de desenvolupament psico-bio-social li pertocaria, des d’un anàlisi inicial, avaluant i partint del nivell on es trobi en el moment d’ingrés.


CRAE Vilobí. El projecte està ubicat al municipi de  Vilobí del Penedès, Comarca del Alt Penedès. La proposta d’ubicació així com que disposi de 12 places, sorgeix de Ia voluntat d’apostar per un model de centre de dimensions reduïdes que pugui apropar-se tant com sigui possible a l’ambient familiar i tenir un impacte en el territori assumible per Ia comunitat del municipi.

Els estudis de resultats escolars de joves tutelats solen donar resultats inferiors que la resta de població ; es per això que al nostre projecte li  donem especial rellevància als resultats acadèmics dels nois.

Des de el projecte realitzem coordinacions acurades amb les famílies de procedència dels joves. El tracte entre centre i famílies és molt col·laborador, amb coordinacions habituals i confiança de les dues parts.

Tots els aspectes que hem citat anteriorment influencien molt positivament en el desenvolupament de la nostra tasca educativa. Ja que les relacions jove, projecte, família, EAIA i comunitat es un aspecte clau en el èxit dels  processos educatius significatius para el jove.


CRAE Llar Francolí. Aquest projecte i neix fruit de la transformació del projecte Casa de Joves de Vila-seca. La Llar Francolí es troba ubicada al casc antic de  Vila-seca, municipi del Tarragonès; aquesta localitat és una molt bona opció per situar-lo com a context del projecte, donat que  facilita la interacció i la inclusió dels infants i adolescents en un entorn urbà no gaire massificat.

El nostre projecte està dissenyat sota un model que intenta apropar-se sempre a l’estructura d’una llar familiar, construint entre tot l’equip tècnic una convivència que afavoreixi l’adaptació dels processos socioeducatius a les necessitats individuals de cada infant i adolescent.

L’equip educatiu, està format per 10 professionals que exerceixen diferents funcions. Així i treballant com a equip, aportant cadascú els seus coneixements i experiències podem arribar a construir una  llar on els infants i adolescents puguin ser els veritables protagonistes del seu procés, potenciant les seves habilitats i acompanyant-los en el seu desenvolupament.


CRAE Raiers. Està situat en el municipi de Tremp, capital del Pallars Jussà. Un recurs no existent  i necessari per poder tenir una xarxa de recursos amplia per a la nostra població. La població és petita, això fa que la integració dins els recursos municipals sigui molt propera, fet que ajuda al desenvolupament i autonomia dels joves i infants.

Construcció d’una xarxa interdisciplinari.

Fomentar el creixement personal en totes les dimensions.

Potenciar les seves fortaleses.

Afavorir la integració en l’entorn comunitari més proper.

El projecte té 10 places per a infants i joves d’entre 3 i 18 anys que de forma temporal necessiten un espai extern al familiar. En aquest cas el centre ofereix un espai acollidor i protector on prevaldre la seva seguretat,  i el seu desenvolupament integral. L’equip educatiu està conformat per 10 professionals.