Els agents de civisme Vilanova i la Geltrú aposta  per donar suport a la promoció d’actituds i conductes cíviques com a eina de  prevenció dels conflictes que sorgeixen en el sí de la societat i principalment al carrer, mitjançant el projecte de Agents Cívics.
L’experiència d’ACTUA en la gestió d’agents cívics professionalitzats ha estat valorada positivament tant per part de l’administració com pels propis veïns durant els anys de funcionament.
Els agents cívics es converteixen així com si fossin una orella de l’administració i com si fossin la veu del ciutadà. Aquesta doble funció es configura com un element que dinamitza i facilita la relació entre les dificultats del ciutadà i de l’administració les seves solucions, oferint una gestió eficaç de la convivència al municipi.

L’aposta per l’acció preventiva conté implícit el foment del civisme i la convivència amb estratègies d’intervenció i metodologies adients als col·lectius diana a les que van dirigides i amb la necessitat de l’actuació preventiva amb els objectius generals de:
 Donar a la ciutadania informació i suport per a potenciar la seva conducta cívica.
 Apropar l’administració municipal i la ciutadania per la millora de la convivència de la ciutat.